1. strana (stoly)   1. strana (ROZVOZ)   2. strana   razitko   OBOUSTRANNY TISK   STOLY_ANG   STOLY_1ST_ANG   ODKAZ